Please select your region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global Contacts
אחריות תאגידית
מדיניות ניהול איכות ובטיחות

מדיניות ניהול איכות ובטיחות

מערכת משולבת לניהול איכות, סביבה ובטיחות עובדים

חזונה של ISS ישראל הוא ליצור לעובדינו חווית עבודה מתמשכת, יציבות, ביטחון והנאה בעשייה ולהעניק ללקוחותינו עולם של שירותים. זו העוצמה שתאפשר לכולנו להפליג ליעדים חדשים.

 כחלק ממימוש חזון החברה נקבעה מדיניות ההנהלה בתחום ניהול איכות, סביבה ובטיחות העובדים.

 מדיניות ISS ישראל תואמת למדיניות חברת האם ונכתבה ברוחה.

 החברה מייחסת חשיבות רבה לאיכות העבודה והשירות המסופקים ללקוחותיה, תוך שמירה על בטיחות ובריאות עובדיה ועל הסביבה שבה היא פועלת. לצורך כך החליטה ההנהלה לאמץ את התקנים הבאים: תקן ניהול האיכות ת"י ISO 9001, תקן הניהול הסביבתי ת"י ISO 14001, תקן לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית ת"י 18001 OHSAS ונוהל בטיחות מזון  HACCP.

 הנהלת ISS מתחייבת לעשות כל שביכולתה על מנת לעמוד בדרישות לקוחותיה ובציפיותיהם ולפעול להשגת רצונם. כל זאת, תוך שמירה על הסביבה והמשאבים הטבעיים הבטחת בטיחות העובדים ובריאותם.

 הנהלת ISS מתחייבת לעמוד בכל דרישות החוק המתחייבות מתחום עיסוקה של החברה (תקנים לאומיים, תקנות, צווים וכל דין אחר), בכלל זה דיני עבודה והעסקה הוגנים, חוקים בתחומי הסביבה והבטיחות שמטרתם הגנה על עובדי החברה וקבלניה וצמצום ההשלכות הסביבתיות שלה.

 מערכת הניהול המשולבת מלווה את פעילות החברה בכל תהליכי העבודה בתחומי הסעדה, ניקיון ואחזקה. החל מתהליכי תכנון העבודה דרך ביצועה, הכשרת עובדיה, בחירת קבלנים ועוד.  מערכת הניהול מאפשרת בחינת תהליכי עבודה, למידה מטעויות ותלונות  כל זאת על מנת להקטין ככל שניתן את שיעור אי ההתאמות לדרישות הלקוחות, ולדרישות החוק.

 הנהלת ISS תבטיח יישום תהליך של שיפור מתמיד אשר יתבסס על קביעה תקופתית של יעדים בתחומי האיכות, הסביבה ובטיחות העובדים. מערכת הניהול המשולבת תיסקר תקופתית על מנת לוודא את מידת העדכניות של המערכת, האפקטיביות שלה בהשגת היעדים ומידת יישומה והטמעתה בכל דרגי החברה.

 מדיניות זו תופץ ותובא לידיעת כל העובדים, במסגרת הדרכות תקופתיות ואמצעי מידע ותקשורת אחרים. מדיניות זו תהיה נגישה לעיון הציבור ומחזיקי העניין באמצעות אתר האינטרנט של החברה. החברה תעודד את ספקיה ליישם מערכת ניהולית הדומה לזו שהיא מנהלת.

 הנהלת החברה וצוות עובדיה מתחייבים בזאת ליישם את המדיניות ונהלי החברה כפי שמופיעים במערכת הניהול המשולבת, תגמול העובדים יתבסס, בין היתר, על יישום ומימוש מדיניות זו.

                                                                            חזי עובדיה
                                                                                                     מנכ"ל קבוצת
ISS ישראל